Thông báo đấu giá tài sản

29/11/2021
Số hiệu: 820/TB-VAMC | Tải về máy
Thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ Thân Hồng Thanh Giang (Lần 10)
Chúng tôi xin thông báo như sau: