Mua bán nợ theo giá trị thị trường

09/01/2024
Mua bán nợ theo giá trị thị trường
Mua bán nợ theo giá trị thị trường
I. 
Thông tin dịch vụ:
Mua, bán nợ xấu theo giá trị thị trường là việc SGDN VAMC thỏa thuận với các TCTD để mua KNX bằng một khoản tiền nhất định; xử lý khoản nợ xấu đã mua theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VAMC.
II. Điều kiện khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường:
- Khoản nợ xấu của TCTD bao gồm nợ xấu trong các hoạt động cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp; ủy thác cấp tín dụng và hoạt động khác theo quy định của Ngân hàng nhà nước;
- Khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm;
- Khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ;
- Khách hàng vay còn tồn tại;
- Giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu hoặc các khoản nợ xấu của một khách hàng vay hoặc các khoản nợ xấu của một nhóm khách hàng vay không thấp hơn 3 tỷ đồng đối với nhóm khách hàng và khách hàng vay là tổ chức, không thấp hơn 1 tỷ đồng đối khách hàng vay là cá nhân hoặc mức khác do Thống đốc NHNN quy định (Trừ trường hợp theo quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội);
- Được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ;
- Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có khả năng phát mại hoặc Khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ.