Mua bán nợ theo giá trị thị trường

16/07/2024
Mua bán nợ theo giá trị thị trường
I. Thông tin dịch vụ:
Mua, bán nợ xấu theo giá trị thị trường là việc SGDN VAMC thỏa thuận với các TCTD để mua KNX bằng một khoản tiền nhất định; xử lý khoản nợ xấu đã mua theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VAMC.
II. Điều kiện khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường:
a. Khoản nợ xấu của TCTD bao gồm nợ xấu trong các hoạt động cấp tín dụng; ủy thác cấp tín dụng; ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và hoạt động khác theo quy định của Ngân hàng nhà nước;
b. Khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm;
c. Khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ;
d. Khách hàng vay còn tồn tại;
e. Giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu hoặc các khoản nợ xấu của một khách hàng vay hoặc các khoản nợ xấu của một nhóm khách hàng vay không thấp hơn 3 tỷ đồng đối với nhóm khách hàng và khách hàng vay là tổ chức, không thấp hơn 1 tỷ đồng đối khách hàng vay là cá nhân hoặc mức khác do Thống đốc NHNN quy định. Trường hợp khoản nợ xấu đã sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nhưng chưa thu hồi được nợ và đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khoản nợ phải đáp ứng các điều quy định tại các điểm a, b, c, d tại mục II và giá mua, bán khoản nợ không thấp hơn 3 tỷ đồng đối với nhóm khách hàng vay và khách hàng vay là tổ chức; không thấp hơn 1 tỷ đồng đối với khách hàng vay là cá nhân;
f. Được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ;
g. Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có khả năng phát mại hoặc khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ khả thi.