Cơ cấu tổ chức

23/08/2021
Cơ cấu tổ chức
  
- Ban Giám đốc:
Thực hiện quản lý và điều hành hoạt động của Sàn giao dịch nợ. Điều hành chung là Giám đốc Sàn giao dịch nợ; giúp việc cho Giám đốc Sàn là các Phó Giám đốc Sàn.  

- Phòng Môi giới – Tư vấn – Dịch vụ (gọi tắt là Phòng 1): Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sàn giao dịch nợ VAMC các công việc liên quan đến hoạt động nghiệp vụ môi giới mua, bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; tư vấn; phát triển kho dữ liệu về nợ xấu và một số nghiệp vụ khác liên quan của Sàn giao dịch nợ.

- Phòng Hành chính – Kế toán – Tin học (gọi tắt là Phòng 2): Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sàn giao dịch nợ VAMC các công việc liên quan đến công tác hành chính tổng hợp, quản trị, nhân sự, kế toán, tài chính, tin học của Sàn giao dịch nợ VAMC.