Biểu phí dịch vụ

23/08/2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-TGĐ ngày 11/05/2022 của Tổng Giám đốc VAMC)
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CỦA SÀN GIAO DỊCH NỢ VAMC
                                                         Đơn vị tính: đồng
STT Danh mục Mức phí áp dụng Ghi chú
1 Phí thành viên  
1.1 Khách hàng cá nhân 2.000.000 đồng
Miễn phí 
1.2 Khách hàng tổ chức 20.000.000 đồng
2 Phí dịch vụ tư vấn  
2.1 Tư vấn về hồ sơ, điều kiện mua, bán; pháp lý của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
1% nhưng không thấp hơn 5.000.000 đồng
 
2.2 Tư vấn về khách hàng nợ, tình hình tài chính của khách hàng nợ
2.3 Tư vấn về Hợp đồng mua, bán nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, hồ sơ và tài liệu liên quan
2.4 Tư vấn về Phương án mua, bán, xử lý nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 1% nhưng không thấp hơn 10.000.000 đồng
2.5 Phân tích, đánh giá về pháp lý, rủi ro của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 1% nhưng không thấp hơn 15.000.000 đồng
2.6 Phí dịch vụ tư vấn trọn gói 2% nhưng không thấp hơn 30.000.000 đồng
3 Phí dịch vụ môi giới  
3.1 Phí dịch vụ môi giới bán khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu 2% nhưng không thấp hơn 5.000.000 đồng
3.2 Phí môi giới mua khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu

Ghi chú:
- Biểu phí trên chưa bao gồm thuế GTGT.
- Trong phạm vi giới hạn Biểu phí dịch vụ này, Giám đốc Sàn giao dịch nợ căn cứ tình hình thực tế để áp dụng mức phí dịch vụ cho từng khách hàng cụ thể trên cơ sở thỏa thuận, đảm bảo hài hòa lợi ích cho VAMC và khách hàng (không thấp hơn mức phí tối thiểu quy định). Trường hợp vượt quá mức phí quy định, Giám đốc Sàn giao dịch nợ trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.
- Phí thành viên đóng một lần cho 12 tháng. Phí dịch vụ môi giới mua, bán, tư vấn khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu được tính trên 01 lần giao dịch.
- Mức phí được tính trên giá trị giao dịch khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu (đối với dịch vụ môi giới) hoặc giá trị khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu (đối với dịch vụ tư vấn).
- Biểu phí này áp dụng từ ngày ký quyết định ban hành Biểu phí dịch vụ của Sàn giao dịch nợ VAMC cho đến khi có biểu phí thay thế.