• Các TCTD, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của các TCTD; các nhân và tổ chức khác có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và tự nguyện tham gia Sàn giao dịch nợ VAMC.
 • Có đăng ký thành viên và được Sàn giao dịch nợ VAMC chấp thuận.
 • Nộp phí thành viên theo quy định của VAMC.

Khách hàng cần chuẩn bị, hoàn thiện một số giấy tờ như sau:

 • Điền thông tin tại Giấy đăng ký thành viên (theo mẫu của SGDN VAMC).
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc bản photo được đối chiếu, xác nhận của cán bộ SGDN. (Đối với khách hàng là cá nhân)
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký: Doanh nghiệp, đăng ký Mẫu dấu hoặc bản photo được đối chiếu, xác nhận của cán bộ SGDN. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật hoặc bản photo được đối chiếu, xác nhận của cán bộ SGDN. (Đối với khách hàng là tổ chức)
 • Nộp phí thành viên theo quy định của VAMC.

Khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm được một số thông tin nhất định khi chưa là thành viên của Sàn giao dịch nợ. Tuy nhiên, nếu là thành viên của Sàn giao dịch sẽ được sử dụng toàn bộ dịch vụ của Sàn giao dịch nợ: Được cung cấp các thông tin đánh giá về các khoản nợ xấu/tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu một cách khách quan, đầy đủ và minh bạch; được sử dụng các dịch vụ tư vấn; môi giới mua, bán; đăng thông tin trên trang Web của Sàn giao dịch…

Quyền của thành viên Sàn giao dịch nợ:

 • Khách hàng được sử dụng các dịch vụ của Sàn giao dịch nợ VAMC;
 •  Khách hàng được cung cấp tài khoản để truy cập Website của Sàn giao dịch nợ VAMC với cấp độ thông tin đối với khách hàng là thành viên;
 • Khách hàng được ưu tiên về phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn mua bán khoản nợ xấu/TSBĐ của khoản nợ xấu;
 • Khách hàng được hưởng các chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng do Sàn giao dịch nợ VAMC quy định tại từng thời kỳ;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật;
 • Thành viên của Sàn giao dịch nợ được Sàn giao dịch nợ cung cấp các thông tin về giao dịch mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu hỗ trợ việc ra quyết định mua hay bán các khoản nợ/TSBĐ của khoản nợ xấu.

Hiện nay, Sàn giao dịch nợ VAMC hỗ trợ không thu phí đối với thành viên muốn đăng thông tin niêm yết khoản nợ/TSBĐ của khoản nợ lên Website của Sàn giao dịch. Đối với khách hàng đăng ký thành viên trong thời gian 1 năm kể từ ngày Sàn giao dịch nợ VAMC chính thức hoạt động được miễn phí thành viên.

Thông tin chi tiết về biểu phí của Sàn giao dịch VAMC tham khảo theo đường link sau đây:
http://vamc.sabi.vn/dich-vu/d24/Bieu-phi-dich-vu

Khách hàng của Sàn giao dịch nợ VAMC có thể đồng thời tham gia sử dụng nhiều dịch vụ (môi giới mua, bán, tư vấn…) hoặc tham gia sử dụng dịch vụ áp dụng cho nhiều khoản nợ, TSBĐ của khoản nợ tại Sàn giao dịch nợ.

Sàn giao dịch nợ chỉ niêm yết, đăng tin và cung cấp các dịch vụ môi giới mua, bán, tư vấn đối với các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Theo đó, chỉ các khoản nợ được phân loại nợ xấu từ nhóm 3 trở lên theo phân loại nhóm nợ của NHNN mới được giao dịch qua Sàn giao dịch nợ.

Đối với khoản nợ xấu

 • Là khoản nợ xấu có nguồn gốc từ tổ chức tín dụng; có tài sản bảo đảm, khách hàng vay còn tồn tại.
 • Hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan của khoản nợ xấu do bên bán nợ cung cấp phải phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Không có thỏa thuận của các bên có liên quan hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc không được mua, bán khoản nợ;
 • Tại thời điểm niêm yết, khoản nợ xấu chưa sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ.

Đối với tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

 • Là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có nguồn gốc từ tổ chức tín dụng;
 • Hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan do bên có quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cung cấp phải phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo đúng quy định của pháp luật;
Không có thỏa thuận của các bên có liên quan hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc không được mua, bán tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.