Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu“Mua sắm bàn ghế Hội trường trụ sở làm việc mới của VAMC cho người quản lý, kiểm soát viên và người lao động làm việc tại trụ sở chính của VAMC”

18/10/2023
Công ty Quản lý tài sản xin thông báo như sau: