Dư nợ gốc: 1,212,110,073 VNĐ - (TSBĐ: Toàn bộ quyền sử dụng diện tích đất 96,8m2 và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Hà Nội)

14/02/2023
Khoản mục Thông tin
Mã khách hàngKH00000095
Mã khoản nợKN00000164
Loại khách hàngChỉ thành viên mới được xem
Loại hình doanh nghiệpChỉ thành viên mới được xem
Trạng thái hoạt động0 - Đăng Thông Tin
Vốn Điều lệChỉ thành viên mới được xem
Dư nợ gốcChỉ thành viên mới được xem
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toánChỉ thành viên mới được xem
Nợ gốc ngoại bảngChỉ thành viên mới được xem
Thái độ hợp tác của khách hàngChỉ thành viên mới được xem
Biện pháp xử lý nợChỉ thành viên mới được xem