Dư nợ gốc: 2,850,000,000 VNĐ - (TSBĐ: 1 Bất động sản: diện tích 10617 m2 tại BEN TRE)

15/11/2023
Khoản mục Thông tin
Mã khách hàngKH00001018
Mã khoản nợKN00003105
Loại khách hàngChỉ thành viên mới được xem
Loại hình doanh nghiệpChỉ thành viên mới được xem
Trạng thái hoạt động0 - Đăng Thông Tin
Vốn Điều lệChỉ thành viên mới được xem
Dư nợ gốcChỉ thành viên mới được xem
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toánChỉ thành viên mới được xem
Nợ gốc ngoại bảngChỉ thành viên mới được xem
Thái độ hợp tác của khách hàngChỉ thành viên mới được xem
Biện pháp xử lý nợChỉ thành viên mới được xem