Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

08/03/2023
Số hiệu: 52/TB-SGDN | Tải về máy
Cung cấp dịch vụ thẩm định giá
Sàn giao dịch nợ VAMC xin thông báo như sau: