Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021- 2025”

14/07/2022
Ngày 08/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021- 2025”. Đề án là cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tổ chức tín dụng thời gian qua, đồng thời tận dụng tối đa nguồn lực tự xử lý của các tổ chức tín dụng để tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Đề án cũng đưa ra một số giải pháp để bổ sung, hoàn thiện các quy định về hoạt động của VAMC cũng như cấp bổ sung vốn điều lệ cho VAMC đạt mức 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2022 - 2025 nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng cường vai trò, hiệu quả xử lý nợ xấu của VAMC.

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

File đính kèm